Colegiul Spiru Haret din Tecuci

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TECUCI, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TECUCI, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, normă întreagă, perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare. Concursul va avea loc la sediul colegiului din Tecuci, B-dul Victoriei nr.12, în dată de 24.08.2016 ora 9,00 şi se va desfăşura astfel:  Selecţia dosarelor de înscriere
> Proba scrisă
> Interviu

Condiţii de participare la concurs: Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice HG 286/2011, publicat în MO 221/31.03.2011 şi HG 1027/2014 publicat în MO 854/24.11.2014.
– Are cetăţenie romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba romana, scris şi vorbit; – are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare; – are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie, sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură de serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice postului:
– disponibilitate de lucru în schimburi;

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
– studii minime: 8 clase.
– Atestat agent pază, certificat calificare–agent pază;.
– Vechime în munca – minim 3 ani.

Probele de concurs:
> selecţia dosarelor de înscriere – dată: 16.08.2016, oră: 9,00
> proba scrisă – dată: 24.08.2016, ora 9,00
> interviu – dată: 26.08.2016, oră: 9,00

Condiţiile de desfăşurare a concursului: Înscrierile la concurs, se fac la secretariatul şcolii, în perioada

01.08.2016-12.08.2016. Condiţiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere, bibliografia şi tematica, se afişează la sediul colegiului şi pe site-ul şcolii. Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul colegiului „Spiru Haret” din Tecuci, telefon:0236811695.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs: Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei (cerere tip- secretariatul colegiului);
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copia certificatului de naştere;
4. Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; (certificatul de calificare „agent de pază” s. a);
6. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, şi/sau, după caz, o adeverinţă (e) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
7. Cazier judiciar în original, sau declaraţie pe proprie răspundere că în termen de 10 zile va aduce originalul; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului).
– Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzător
8. Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 20 zile şi anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (să conţină, în clar, numărul, dată, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii);
9. Curriculum vitae european însoţit de documente justificative; Actele prevăzute la punctele 2,3,4, şi 5 vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
> BIBLIOGRAFIA:
> LEGEA 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – actualizata;
> LEGEA 319/2006 privind Reguli de Protecţia Muncii şi PSI; M.O. 646/26.07.2006
> Hotărârea 1010/2004, M.O.722/10.08.2004 Modificată de HG nr.1698/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 1183/28.12.2005);