loader image
Comunicat de presa fonduri europene -Municipiul Tecuci

Descriere proiect – Anticorupţie, integritate, promovare a eticii AIPE

  În dată de 03.07.2018 UAT Municipiul Tecuci, a depus la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, cererea de finanţare cu nr.118013/03.07.2018, pentru finantarea din fonduri europene a proiectului intitulat: Anticorupţie, integritate, promovare a eticii – AIPE.

În dată de 24.08.2018, AM POCA informeaza Primaria Municipiului Tecuci ca a devenit beneficiara Contractului de finanţare Nr.240/24.08.2018.

  Scurta prezentare a proiectului  

Cod apel: SIPOCA 419

Componenta 1-CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa Prioritara-Administratie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operatiunea-Cresterea transparenţei, eticii şi integrităţii încadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

  Titlu proiect: Anticorupţie, integritate, promovarea eticii – AIPE  

Denumire beneficiar: UAT Municipiul Tecuci

  Scopul proiectului:  

Creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul UAT Municipiul Tecuci, judetul Galati, regiunea mai puţin dezvoltată Sud-est, în paralel cu consolidarea cunoştinţelor şi competentelor pentru personalul din administraţia publică locală privind prevenirea corupţiei şi creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei în rândul acestora şi al cetăţenilor, în concordanţă cu măsurile stabilite în Strategia Nationala Anticoruptie 2016 – 2020.

   Obiectivele proiectului:   

  • OS 1 Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în cadrul instituţiei prin elaborarea, revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative în materie de etică şi integritate;
  • OS 2 Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin îmbunătăţirea/consolidarea capacităţii de autoevaluare periodică, identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la nivelul instituţiei publice locale;
  • OS 3 Creşterea gradului de conştientizare a publicului şi societăţii civile cu privire la impactul fenomenului corupţiei, prin derularea unei campanii de informare publică, organizarea de dezbateri în plan local şi promovarea bunelor practici anticorupţie;
  • OS 4 Imbunatatirea cunostintelor şi competentelor unui număr de 35 de persoane din cadrul UAT Municipiul Tecuci, personal de conducere şi execuţie din primărie şi aleşi locali privind măsurile de prevenire a corupţiei şi a standardelor de integritate.

   Rezultate preconizate:   

  • Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat de proiect 1 – Un set de mecanisme şi proceduri privind etică şi integritatea adoptate în cadrul UAT Municipiul Tecuci;
  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat de proiect 2 – Un set de măsuri de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate şi implementate;
  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat proiect 3 – O campanie de conştientizare a publicului cu privire la corupţie, drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în raport cu instituţia prin intermediul unor materiale informative;
  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat proiect 4 – Parteneriate consolidate cu societatea civilă cu scopul de a monitoriza şi evalua implementarea măsurilor anticorupţie;
  • Imbunatatirea cunostintelor şi a competentelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei – Rezultat proiect 5 – 35 de persoane din cadrul UAT Municipiul Tecuci care au fost instruite şi certificate în domeniul prevenirii corupţiei, transparentei, eticii şi integrităţii.

Valoarea totală a proiectului este de: 285.234,04 lei din care

242.448,93 lei din Fondul Social European – valoare nerambursabila

37.080,43 lei din bugetul naţional – valoare nerambursabila

5.704,68 lei din fondurile bugetului local al Municipiului Tecuci.

Data începere proiect:  24.08.2018
Finalizare proiect:   24.10.2019
Perioada de implementare:  14 luni

Codul MySMIS: 118013

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, cod MySmis 118013